OPĆA POLITIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

  1. Općenito

Opća politika zaštite osobnih podataka opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima od strane GAJETA d.o.o.                 Cankareva 6, 10000 Zagreb, OIB: 38448070359 (u daljnjem tekstu Voditelj obrade) te osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ( Uredba EU 2016/679 ) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/2018 ).

Cilj jest uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima ispitanika, a primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka, osim u slučaju gdje se obrađuju anonimizirani podaci ili su obrade takve prirode da se radi o statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati pojedinca.

Pojmovi

* osobni podaci - su svi podaci koji se odnose na pojedinca (ispitanika) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koje se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

* obrada podataka - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodna, izmjena, pronalaženje, vršenje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

* izrada profila - svaki oblik automatizirane obrade i upotrebe osobnih podataka radi ocjene određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem radi analize ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, lokacijom, kretanjem tog pojedinca

* voditelj obrade - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice

* izvršitelj obrade - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje podatke u ime voditelja obrade

* primatelj - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome da li je on treća strana

* treća strana - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose

* privola - svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose

* povreda osobnih podataka - kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani

* nadzorno tijelo - u Republici Hrvatskoj - Agencija za zaštitu osobnih podataka

* usluga informacijskog društva - usluga definirana čl. 1 st. 1 točkom 2 Direktive 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća

- svaka usluga informacijskog društva, to jest svaka usluga koja se obično pruža uz naknadu, na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga

  1. Načela obrade podataka

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se pridržavamo prilikom obrade osobnih podataka ispitanika, a to su:

* zakonitost i poštenost - obrađujemo osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava ispitanika

* transparentnost - pružamo ispitanicima sve potrebne informacije te na zahtjev osiguravamo uvid u njihove osobne podatke koje obrađujemo. Ispitanik će ujedno biti, prije samog prikupljanja osobnih podataka, upoznat sa svrhom obrade i svojim pravima

* ograničenje svrhe - osobne podatke prikupljamo u posebne, jasne i zakonite svrhe te iste ne obrađujemo u svrhe za koje privola nije dana, osim za obrade koje su uvjetovane zakonom ili su neophodne za kvalitetnu isporuku usluge ili dostave

* ograničenje pohrane - osobne podatke ispitanika čuvamo u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu ili svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Mi možemo pohraniti osobne podatke na duži vremenski period, ukoliko nam to nalaže posebni zakonski propis ili legitimni interes ( npr. sudski spor)

* smanjenje količine podataka - osobne podatke obrađujemo na način da su primjereni, relevantni i ograničeni u odnosu na svrhu ili svrhe za koje se obrađuju.

* točnost - osobni podaci koje obrađujemo moraju biti točni i po potrebi ažurirani

* cjelovitost i pouzdanost - osobne podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

  1. Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je zakonita samo ako je ispunjen jedan od niže navedenih uvjeta:

* ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više svrha

* obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

* obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade

* obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtjevaju zaštitu obrade osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Pod legitimnim interesom smatrane su obrade koje služe npr. da bi se unaprijedio i modernizirao proces razvoja proizvoda i usluga, ponudili proizvodi i usluge koje bi ispitaniku olakšali poslovanje sa voditeljem obrade ili npr. u svrhu sudskih sporova

* obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

* obrada je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

  1. Prava ispitanika

U trenutku prikupljanja podataka ispitaniku ćemo pružiti sljedeće informacije: identitet i kontakt podatke voditelja obrade, svrhe obrade radi kojih se prikupljaju osobni podaci, pravnu osnovu za obradu, legitimne interese, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ukoliko isti postoje, namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama, ukoliko ista postoji, razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje, sva prava ispitanika, potencijalno postojanje automatiziranog donošenja odluka što podrazumijeva i izradu profila (smislene informacije o kojoj logici obrade je riječ, potencijalnim posljedicama i važnosti same obrade za ispitanika). U slučaju da se osobni podaci ne prikupljanju od ispitanika, navodimo i izvor osobnih podataka.

* pravo na pristup - ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade,

* pravo na ispravak - ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalima i davanjem dodatne izjave.

* pravo na brisanje ("pravo na zaborav")- ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a mi imamo obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni

- ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu, ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje su veći od legitimnog interesa nas kao voditelja obrade za obradu i/ili čuvanje podataka

- osobni podaci su nezakonito obrađeni

- osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze propisane pravom Unije ili pravom Republike Hrvatske

- osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluge informacijskog društva izravno djetetu ispod dobne granice od 16 godina

* pravo na ograničenje obrade - ispitanik ima pravo od nas tražiti ograničenje obrade osobnih podataka u slučaju da se osporava njihova točnost, kada je obrada nezakonita ( a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe), te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika

* pravo na prijenos podataka - ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koji se na njega odnose, a koje nam je dao temeljem svoje privole, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo tražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade, ukoliko je tehnički izvedivo.

* pravo na prigovor - ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

Mi u takvoj situaciji više ne smijemo obrađivati osobne podatke, osim ako dokažemo da postoje legitimni razlozi za daljnju obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, što uključuje i izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Dodatno, ispitanik ima pravo zatražiti da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi učinke na njega ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka:

- dopuštena zakonom

- potrebna za izvršavanje odluka između ispitanika i voditelja obrade

- temeljena na izričitoj privoli ispitanika

Ispitanik svoja prava može ostvariti u svakom trenutku na način da nas kontaktira na:

GAJETA d.o.o.        Cankareva 6, 10000 Zagreb, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ispitaniku će biti pružene informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali će u tome slučaju ispitanik biti izvješten o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također, ukoliko se ne postupi po zahtjevu ispitanika u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, o odluci će ispitanik biti izvješten uz navođenje razloga za takvu odluku te njegovoj mogućnosti podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

U slučaju da su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu ispitanika.

  1. Sigurnost i obveze

U nekim poslovnim procesima se pojavljujemo kao voditelji obrade, u tome slučaju samostalno određujemo svrhu i način obrade osobnih podataka, međutim, u nekim poslovnim procesima smo u ulozi izvršitelja obrade, u kojem situacijama obrađujemo osobne podatke u ime voditelja obrade.

U skladu s time kontinuirano provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi zaštitili osobne podatke ispitanika, u kojoj god da se ulozi nalazimo.

Osobne podatke čuvamo u skladu sa našim integriranim standardima sigurnosti, a gdje je to primjenjivo, koristimo kriptografske metode zaštite podataka te unapređujemo sigurnosne mjere u svrhu sprječavanja povrede osobnih podataka ispitanika.

Ne dopuštamo neovlašteno prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka te primjenjujemo pravilo ograničavanja pristupa podacima samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka, sukladno našim internim odlukama.

Osobne podatke štitimo od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka neovisno od toga da li su isti pohranjeni u papirnatom ili elektroničkom obliku.

  1. Povreda osobnih podataka

U slučaju da dođe do povrede osobnih podataka, svi naši radnici imaju dužnost obavijestiti odgovorne osobe o povredi bez odgode, a mi kao voditelji obrade smo dužni, bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvijestiti nadzorno tijelo odnosno Agenciju za zaštitu osobnih podataka. U slučaju da se nalazimo u ulozi izvršitelja obrade, o povredi obavještavamo u tome slučaju voditelja obrade podataka.

Ukoliko je riječ o povredi osobnih podataka koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, o povredi ćemo obavijestiti i ispitanika, osim ako:

- su poduzete odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke obuhvaćene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo osobi koja im nije ovlaštena pristupiti, kao što je enkripcija

- su poduzete naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika

- bi se time zahtijevao nerazmjeran napor, u kojem slučaju mora postojati javna obavijest ili slična mjera kojom se ispitanici obavještavaju na jednako djelotvoran način

Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijeku - Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju

-  povrede njegovih osobnih podatka ili

-  ako drži da se njegova prava grubo krše sukladno Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka

  1. Završne odredbe

Ova Opća politika stupa na snagu danom donošenja, a dostupna je u poslovnim prostorijama na oglasnoj ploči GAJETA d.o.o.

Zagreb, 25.05.2018. godine

GAJETA d.o.o.

kojeg zastupa direktor Jasminka Jović

potpis

Tel. +385 1 3707 010
Fax. +385 1 3774 199
Email. gajeta@zg.t-com.hr
Adresa. Črnomerec 63, Zagreb